Prowadzone przedmioty

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. W naszej ofercie znajdują się przedmioty podstawowe, kierunkowe, specjalizacyjne (w ramach oferowanych przez Katedrę specjalności: ekonomia managerska i analityka gospodarcza). Przygotowana oferta programowa w znacznej części stanowi odzwierciedlenie indywidualnej pracy naukowej pracowników Katedry. Podstawę zajęć dydaktycznych - przy odwołaniu się do wiodących pozycji zwartej literatury przedmiotu oraz artykułów naukowych - stanowią interaktywne metody nauczania (case study, burza mózgów, debata, dyskusja w grupie, prezentacje).

Sylabusy przedmiotów są dostępne w witrynie WNEiZ US

Przedmioty podstawowe i kierunkowe (w nawiasie podano kierunki i stopień studiów, na których przedmiot jest realizowany):

 • Mikroekonomia
 • Ekonomia menedżerska
 • Etyka biznesu
 • Zarządzanie konkurencyjnością
 • Mikroekonomia II
 • Podstawy ekonomii (różne kierunki na innych wydziałach US)

Newsletter

Kontakt

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
 • Katedra Mikroekonomii
 • ul. Mickiewicza 64
 • 71-101 Szczecin
 • Sekretariat - pokój 432